Okres gwarancji na wszystkie urządzenia wynosi 24 miesiące od daty zakupu.


 

Wady i uszkodzenia urządzeń ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego, chyba, że jest podane inaczej. W drodze wyjątku okres naprawy może ulec wydłużeniu maksymalnie do 30 dni.


 

Na czas naprawy przysługuje towar zastępczy jedynie w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu naprawy.


 

Uszkodzony artykuł należy przesłać wraz z kartą gwarancyjną (jeżeli została dostarczona) i dowodem zakupu (faktura paragon, wraz z opisem wady/uszkodzenia na adres:


 

EMK24 PAWEŁ ŁUSZCZAK

Ul. Zagańczyka 49

05-230 Kobyłka

dopisek „serwis”

 

Nie są objęte gwarancją uszkodzenia na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania, także na skutek napraw dokonanych we własnym zakresie oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych.


 

Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy wymienionych w tym dokumencie elementów z urządzeniami zakupionymi w innych firmach.

 

Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności powszechnie uznanych za czynności do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszt testowania sprzętu pokrywa klient.

Nabywca zobowiązany jest sam dostarczyć sprzęt do dostawcy na własny koszt i ryzyko w celu dokonania naprawy.

Nabywca traci prawo korzystania z gwarancji jeżeli zostaną naruszone plomby lub inne znaki zabezpieczające sprzedawcy.

Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisaną datę wystawienia potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy oraz podpisem nabywcy.

W przypadku niemożności naprawy w przewidzianym terminie nabywcy przysługuje zwrot pieniędzy lub wymiana sprzętu na nowy.